ds-160


חובה למלא את כל הפרטים במדוייק אי מילוי של כל הפרטים עלול להביא לעיכוב בקבלת הויזה

פרטים אישיים

פרטי הנסיעה

פרטי עיסוק

פרטי משפחהפרטי בן/ת הזוגשאלון נוסף לגברים מגיל 14